วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

อนุทิน 8

ให้นักศึกษาอ่านรายละเอียดของ พรบ.เงินเดือนเงินวิทยะฐานฯ แล้วตอบคำถาม (1), (2), (3) และ (4)

 (1) พระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยะฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 2    ฉบับ ประกาศใช้เมื่อใด 
ตอบ     พระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยะฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2547
พระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยะฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2554 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554
............................................................................................................................................................................
(2) ตาม พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)       พ.ศ.2554 ข้อใดไม่ใช่เงินเดือน
ตอบ     เงินวิทยฐานะ และ เงินประจำตำแหน่ง
.........................................................................................................................................................................................
(3) คณะรัฐมนตรีสามารถออก พระราชกฤษฎีกา เงินเดือนฯ ในภาวะค่าครองชีพสูงได้ในอัตราเท่าไร
ตอบ     อัตราร้อยละ 4 หากอัตราใดมีเศษไม่ถึงสิบบาท ปรับเพิ่มขึ้นเป็นสิบบาท 
.........................................................................................................................................................................................
(4) ได้รับการบรรจุเป็นครูผู้ช่วยได้รับเงินเดือนเท่าไร และเมื่อได้รับครบกำหนดกี่ปีจึงจะได้รับการแต่ตั้งเป็นครู คศ.1 และรับเงินเดือนเท่าไร
ตอบ     ครูผู้ช่วยได้รับเงินเดือน 7,940 บาท เมื่อผ่านการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้นแล้ว 2 ปี จะได้รับการดำรงตำแหน่งครู ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 10,770 บาท
.........................................................................................................................................................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น